Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru

O ganlyniad i effaith barhaus pandemig Covid-19, rydyn ni wedi gorfod newid sut rydyn ni’n gweithio ac rydyn ni bellach yn cynnig mwy o weithgareddau ar-lein ac mewn ysgolion/colegau. Gobeithiwn y bydd modd cynnal digwyddiadau ar gampws y brifysgol unwaith eto ond, 谭hynny, gofynnwn i ysgolion a grwpiau cymunedol barhau i gysylltu â ni drwy e-bost er mwyn i ni drafod a chynllunio sesiwn briodol ar eu cyfer, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi cyn hir! 

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru yn gweithio gyda disgyblion ysgol, teuluoedd ac oedolion, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a gofalwyr o ardaloedd yn nau chwintel isaf Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.